قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور: ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور: پیوست شماره یک: اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور : پیوست شماره ۲: درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور: پیوست شماره ۴: اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه و فعالیت
موفقیت در فرایند برنامه ریزی نظام های اطلاعات راهبردی
طراحی مدلی جدید برای ارزیابی آمادگی حوزه ی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها